رمان مصور آخرین داستان ارشیا جلد اول

معرفی کتاب رمان مصور آخرین داستان ارشیا جلد اول

کتاب رمان مصور آخرین داستان ارشیا جلد اول نوشته، اشکان رهگذر است. این کتاب رمانی جذاب است که برداشتی هوشمندانه از اساطیر ایران دارد. این کتاب با تصاویر جذاب و داستان پرهیجان خواننده را با خودش همراه می‌کند.

درباره کتاب رمان مصور آخرین داستان ارشیا جلد اول

ارشیای نوجوان زندگی خود را از دوران پادشـاهی تهمـورث دیوبند، پـدر جمشــید، آغــاز می‌کنـد و زندگـی او در دوران آفریدون همـراه بـا شکسـت ضحـاک ماردوش پایـان می‌یابـد. در طـول ایـن مجموعـه رمان‌های گرافیکی، پرده از راز زندگی طولانـی ارشیا برداشـته می‌شـود و بسـیاری از اسرار که او را تبدیــل بــه شـخصیتی مرمـوز کرده‌است عیـان می‌شـوند. در خــلل سرگذشــت ارشــیا، مخاطــب بـا پیشــامدهای دوران حکومــت تهمــورث دیوبند آشنا می‌شـود و در دل داســتانی بـا ســاختارهای داســتان‌گویی رســانه‌های نویــن امــروزی، تاریخ اسـاطیری ایــران را می‌شناســد. از طــرف دیگـر، ایــن مجموعـه رمان‌های گرافیکـی، داســتانی مســتقل از مجموعــه رمان‌های گرافیکــی جمشــید را روایـت می‌کند. چـرا کــه زندگی ارشــیا ریشـه در اتفاقـات گذشـته و دوران حکومـت تهمـورث دیوبنـد دارد. پـس از خوانـش ایـن مجموعـه، مخاطـب می‌توانـد بـرای تکمیـل درک خـود از داسـتان بـه رمان‌هـای گرافیکی جمشـید و بعـد از آن انیمیشـن ســینمایی آخریـن داسـتان رجــوع کند.

جزئیات محصول

  • نام : رمان مصور آخرین داستان ارشیا جلد اول
  • جنس صفحات : گلاسه رنگی
  • جنس جلد : گالینگور
  • صحافی : چسب گرم
  • قطع: A4
  • تعداد صفحات : 50

280,000 تومان

ناموجود

شناسه محصول: book-novel001-1 دسته: , برچسب:

خلاصه داستان:

تمهورث دیوبند به یاری مازیار مسریاب، محل اختفای ساوول (دیو آشوب) را می‌یابد چرا که با به بند کشیده شدن ساوول، دیو تسط بر زمین‌ها، ملکوس (دیو سرما) از پیدا کردن محل ایل عاجر مانده و سرما و مرگ برچیده می‌شود.

اما با آمدن ساوول به تهم‌دیر (ایل تهمورث) نحسی، پلیدی و بیماری گسترش می‌یابد. پس تمهورث تصمیم می‌گیرد به شکار اهریمن برود تا برای همیشه پلیدی را از زمین برچیند. اما تنها ساوول از محل اختفای اهریمن با خبر است و پسر مسیریاب پیر، ارشیا برای اطلاع از مسیرها با او روبه‌رو می‌شود که این رویارویی برای او آغاز سفری پرفراز و نشیب است.