• 20 درصد از درصد فروش به فروشنده تعلق می‌گیرد
  • واریز به‌صورت کارت به کارت انجام می‌شود
  • درصد به‌ازای هر خرید موفق محاسبه می‌شود